Az üzemanyagmérő hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani. ">

​MPD rendszerű üzemanyagmérők hitelesítése iránti kérelem

Az üzemanyagmérő hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Piacfelügyelet és műszaki felügyelet / Mérésügy

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Az illetékes Járási (főváros esetében XII. Kerületi) hivatalban. A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap
Soronkívüliség kérhető, de díjköteles

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Az illetékes Járási (főváros esetében XII. Kerületi) hivatalben

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szólóalapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Az érvényesség lejárata előtt, ajánlott lehetőleg 30 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez is fordulhat, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítást a tulajdonosnak kell elvégeztetnie.. A javítás során az üzemanyagmérőt ± 0,2 %-nál kisebb hibasávba kell szabályozni. Majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az üzemanyagmérőt.
8. Miért kell többször mérni a hitelesítéskor? - Az üzemanyagmérők hitelesítése mindig három különböző térfogatáramú méréssel történik.
9. Mekkora etelon edényt használnak? - - A hitelesítéshez használt etalon edény megválasztását a hitelesítési előírás szabályozza a tényleges térfogatáram függvényében.
10. Mivel hitelesítik az LPG kútoszlopot? - Hitelesített tömegárammérő és a hozzátartozó kiértékelő egységgel.
11. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. szerkezeti ellenőrzés, szivárgás mentesség, a kiadott mennyiség és az egységár szorzatának ellenőrzése.

http://mkeh.gov.hu/meresugy/engedelyek/eszkozfajtak

EKEIDR2